วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ความหมายของ แบบจำลองข้อมูล (data model)
แบบจำลองข้อมูล (data model) คือ โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจ

ประเภทของแบบจำลองข้อมูล

1. แบบจำลองข้อมูลแบบไฮราคี (Hierachical data model)
พัฒนาโดย บ. ไอบีเอ็ม ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม, DBMS ชื่อ IMS/VS (Information Management System/Virtual Storage) ใช้ภาษา DL/1 (Data Language 1)
- นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบของ โครงสร้างต้นไม้ (Tree structure)
- เรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุดเรียกว่า รูต (Root) หรือ เรคอร์ด พาเรนต์ (parent – parent record) เรคอร์ดระกับถัดมาเรียกว่า เรคอร์ด ไชลด์ (Child record)
- parent record สามารถมี Child record ได้หลายเรคอร์ด แต่ Child record แต่ละเรคอร์ด จะมี parent record ได้เพียงเรคอร์ดเดียวเท่านั้น


2. แบบจำลองข้อมูลแบบเครือข่าย ( network data model )
พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (M : N)
- นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแบบมัลติลิสต์ (multilist) หรือหลายรายการ
- มีลักษณะการเชื่อโยงข้อมูลให้เชื่อมเป็นจุด
- โครงสร้างของแบบจำลองเป็นเซตของเรคอร์ด (Record Set) เรคอร์ดแต่ละชุดประกอบด้วย Owner record และ Member record - Member record สามารถมี Owner record ได้หลายเรคอร์ด
3. แบบจำลองข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relation data model)
- นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปรีเลชั่น (Relation) ซึ่งใช้ตารางนำเสนอแทน

4. แบบจำลองข้อมูลแบบออบเจกต์ (Object-oriented data model)

-นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปของออบเจกต์ (Object)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม